Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Termíny dnů otevřených dveří

sobota 26. 11. 2022: 9:00 – 12:00 (pro všechny obory vzdělávání)

středa 8. 2. 2023: 14:00 – 18:00 (pro španělský a německý jazyk)

Pozor

Ředitelské volno 29. a 30. září 2022.

Studijní obory - čtyřleté studium - profilace ŠJ nebo NJ

Pro žáky 9. tříd.

Kód oboru: 7941K41

 

  I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Německý/Španělský jazyk 10 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 4
Základy společenských věd 1 1 2 2
Dějepis - 2 3 3
Zeměpis - 2 3 3
Matematika 4 4 3 4
Fyzika 2 2 2 -
Chemie 1 3 2 -
Biologie/geologie 2 2 2 -
Informatika a výp. technika 2 2 - -
Estetická výchova 2 2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 - - 2 2
Volitelný předmět 2 - - 2 2
Volitelný předmět 3 - - - 2
CELKEM 33 33 34 32

 

Třída je zaměřená na jazyk německý nebo španělský (dle výběru uchazeče). V 1. ročníku intenzívní výuka vybraného jazyka, od 2. ročníku výuka předmětů dějepis a zeměpis v německém/španělském jazyce.
U profilace německý jazyk se nepožaduje předchozí znalost jazyka.
U profilace španělský jazyk se nepožaduje předchozí znalost jazyka.

 

Německý jazyk


V 1.ročníku probíhá intenzívní výuka německého jazyka, od 2. ročníku se v německém jazyce vyučuje i dějepis a zeměpis. Německý jazyk je rodným jazykem sousedů na severu, západě a jihu naší republiky a slouží jako dorozumívací prostředek i ve většině evropských zemí. Pokud jde o slovní zásobu má dost společného s angličtinou, protože obě řeči se řadí do skupiny germánských jazyků. Pro vzájemnou komunikaci s našimi německými sousedy je nezbytné také zvládnutí němčiny v její šíři a vědomí, že žijeme v rámci německého kulturního prostoru, v němž se naše země po generace ovlivňovaly a vyvíjely společně. Potřeba oboustranné spolupráce je tedy naléhavější v dnešní době víc než kdy jindy. Výuku zajišťují vedle českých učitelů i němečtí lektoři. Pro výuku německého jazyka je k dispozici i německá knihovna (součást odborné jazykové učebny) vybudovaná s významnou pomocí německé strany. Škola je zahrnuta do rozsáhlého vzdělávacího programu SRN organizace „Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das Schulwesen“ ( Spolkové zastupitelství - Centrála pro školství v Kolíně nad Rýnem) a je jedním ze sedmi gymnázií na Moravě, která získala statut tzv. Sprachdiplomschule. Zájemci z řad studentů mohou bezplatně vykonat jazykovou zkoušku, tzv. Sprachdiplom, který je opravňuje ke studiu na vysokých školách v SRN. Dosud všichni naši studenti, kteří se na tuto zkoušku přihlásili, Sprachdiplom získali. Jako DSD škola máme také výhodu, že jsme finančně podporováni německou stranou - učebnice, atlasy, doplňkové materiály, kopírující přístroj, nabídky stáží pro učitele i žáky v rámci dalšího vzdělávání. Pracujeme s učebnicemi Wer? Wie? Was? a Themen neu, které jsou původně vydávány v SRN. Pracovní sešity k Themen neu jsou vydány v ČR a doplněny výkladem gramatiky a slovní zásobou. Tyto učebnice jsou schváleny MŠČR a jejich výběr byl pozitivně hodnocen také Českou inspekcí a rodilými mluvčími. Několik let úspěšně probíhají výměnné pobyty studentů s partnerskou školou Hegau - Gymnasium v Singen a s gymnáziem v Eislingen (Baden-Württemberg).
Studenti se účastní poznávacích zájezdů do německy mluvících zemí ( obohacení žáků nejen pokud jde o jazyk, ale i o znalost reálií a možnost navázat pro mladé lidi tak důležité přátelské kontakty) a účastní se dalších mezinárodních akcí, včetně práce na projektech ( např. projekt Natur ohne Grenzen - Zugvögel im Internet), akcí Rakouské knihovny FF UP Olomouc a dalších. Absolvování tohoto typu studia (živé jazyky - NJ) a Sprachdiplom jsou podle usnesení vlády ČR jednou z podmínek pro zaměstnání v ústředních orgánech státní správy.

 

Španělský jazyk

V 1. ročníku probíhá intenzívní výuka španělského jazyka, od 2. ročníku se ve španělském jazyce vyučuje i dějepis a zeměpis. Španělština je v současnosti velmi populární jazyk ( např. na Slovensku působí v současné době 5 gymnázií tohoto typu, další se nacházejí i v ostatních východoevropských zemích), plní funkci druhého světového jazyka v těsném závěsu za angličtinou, mluví jím přes 400 miliónů lidí a postupně se mění v mezinárodní komunikační prostředek 570 miliónů lidí. Na okraj poznamenejme, že v loňském roce byl jazyk španělský zaveden jako povinný cizí jazyk v Brazílii, která avizuje potřebu 200 000 učitelů tohoto jazyka. V USA je španělština druhým nejsilnějším jazykem a v současné době se o ní uvažuje jako o druhém oficiálním jazyku (v některých státech USA již jako oficiální jazyk funguje - např. stát Texas). Je pracovním jazykem ve všech mezinárodních organizacích. Je tedy jasné, že je to jazyk každý den stále žádanější ve výuce na školách i mezi rodiči, kteří vědí, že „s angličtinou a španělštinou se může projít celým světem“.
U uchazečů se nepožaduje předchozí znalost španělského jazyka. Škola je vybavena dobře zásobenou španělskou knihovnou (knihy, videokazety) a speciální učebnou pro výuku španělského jazyka. Škola velmi úzce spolupracuje s Katedrou romanistiky FFUP Olomouc, žáci se účastní akcí a seminářů pořádaných touto katedrou. V rámci výuky jsou na škole pořádány odborné přednášky (např. zeměpisná tematika týkající se jednotlivých latinskoamerických zemí). Jako hosté zde přednášejí zahraniční lektoři působící toho času na olomoucké univerzitě. Výuka bude zajištěna nejen českými vyučujícími. V rámci studia tohoto zaměření se organizují poznávací a vzdělávací zájezdy do Španělska. Škola navázala kontakty se střední školou Alcalá de Xivert (250 km jižně od Barcelony). Zároveň jsou oslovovány i další školy v jiných španělských městech. V minulém školním roce škola rovněž navázala kontakty s bilingvním gymnáziem v Budapešti (Károlyi Mihály magyar-spanyol tannyelv gimnázium) a vybraní studenti se zúčastnili první výměnné akce zahrnující kromě řady kulturních aktivit i účast ve výuce nejen španělského jazyka, ale i předmětů v tomto jazyce vyučovaných. Studenti měli možnost poznat, že španělština se může stát kontaktním jazykem i v zemi , která je pro nás jinak jazykově odtažitá. Zahájená spolupráce bude pokračovat i v příštích letech. Žáci mají možnost účastnit se přípravy k získání mezinárodního diplomu ze španělštiny, který usnadňuje případné studium na českých i španělských univerzitách. Žáci souběžně se studiem španělského jazyka získají i solidní znalosti anglického jazyka, kterému je věnována hodinová dotace srovnatelná s ostatními typy studia. Absolventi dosud realizovaného zaměření na výuku předmětů ve španělském jazyce byli úspěšní v celostátních kolech jazykových soutěží i při přijímacích řízeních na VŠ.

 

 

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956