Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

 ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY

PO - ČT: 8:00 – 14:00

Přijímací řízení na rok 2022/23 je ukončeno. Gratulujeme přijatým uchazečům.

Pozor

Konzultace se školním psychologem v době letních prázdnin jsou možné telefonicky/mailem kdykoliv. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Projekty

Zpráva o Šablonách 1

 

Na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 probíhal projekt s názvem: Podpora žáků a pedagogů, číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-035/0004744, jehož náplní bylo plnění vybraných šablon.

Jednalo se o tyto šablony:

III/1.3 Školní psycholog

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

III/1.6 Školní karierový poradce

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

V souvislosti s realizací těchto šablon byl rovněž na škole zpracován Školní akční plán rozvoje vzdělávání na období 2017 až 2019, který je součástí postupně se rozvíjejícího modelu krajského akčního plánování. Řada informací obsažených v šablonách byla využita právě při tvorbě tohoto plánu.

  

Hodnocení plnění jednotlivých šablon:

III/1.3 Školní psycholog

Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu školního psychologa středním školám. Školní psycholog zkoumal klima ve třídách, chování žáků, vytvářel diagnostiku a poskytoval konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče, rovněž spolupracoval i s jinými organizacemi mimo školní zařízení. Na naší škole pomáhal řešit problémy spojené s náznaky šikany, s vyrovnáním se s nároky na studium u žáků ohrožených školním neúspěchem, přechodem žáků na nový typ školy atd.

 

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Cílem této aktivity bylo působení koordinátora jako prostředníka mezi školou a zaměstnavateli. Na naší škole šlo především o spolupráci s vysokými školami, ale i odborníky z praxe ve výuce odborných předmětů. Šablona se realizovala formou workshopů, přednášek, exkurzí atd. Současně učitelé získávali zpětnou vazbu pro úpravu ŠVP. Žáci velmi pozitivně hodnotili informace získané touto formou pro svou budoucí orientaci v dalším studiu.

 

III/1.6 Školní karierový poradce

Cílem této aktivity bylo působení poradce jako podpory žáků při vstupu na trh práce. Na rozdíl od koordinátora byla tato šablona zaměřena na individuální setkávání s žáky. Žáci pozitivně hodnotili doporučování vhodných informačních zdrojů a poradenských subjektů. Velký zájem byl o profesní a studijní příležitosti v zahraničí, o praktickou přípravu na pracovní pohovor atd.

 

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky

Cílem této aktivity bylo prohloubení spolupráce pedagogů a odborníků z praxe. Do realizace šablony na naší škole byli zapojeni právníci a lékařka, kteří po dohodě s vyučujícími navštěvovali výuku, kde ve vzájemné spolupráci s pedagogem doplňovali teoretické znalosti praktickými zkušenostmi.

V hodinách ZSV právníci objasňovali záležitosti týkající se manželského práva, dědického práva a vybraných otázek závazkového práva, což umožnilo vhled například do praktického řešení závěti nejen pro studenty, ale i pro samotného pedagoga.

V hodinách biologie byly teoretické poznatky o virech a bakteriích doplněny praktickými zkušenostmi z hlediska hygieny se zaměřením na ústní dutinu. Současně se žáci seznámili se praktickými zkušenostmi soukromého lékaře.

 

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem této aktivity bylo podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

V rámci této šablony se nám podařilo navázat spolupráci se 7 školami. Jednalo se především o gymnázia v Olomouci, ale i v Brně, Opavě a Ostravě, Prostějově. Sdílení zkušeností probíhalo dle individuálně dohodnutých termínů mezi pedagogy, kteří si navzájem vyměňovali návrhy na různé metody výuky, zdroje informací atd. Velkou výhodou byla přímá hospitace našich vyučujících v hodinách kolegů z jiných škol.

 

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ

Cílem této aktivity bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Na seminářích s tématem Osobnostního a sociálního rozvoje jako prostředku sebereflexe se účastnilo 29 našich pedagogů. Semináře byly vedeny odbornými lektory a pedagogové získané znalosti využívají při řešení konfliktních situací a ke své sebereflexi. Při jednání s problémovými žáky, rodiči, při řešení stížností, při kontaktu s kolegy atd.

 

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem této aktivity bylo podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Tato možnost byla velmi pozitivně přijata nejen pedagogy, ale především žáky. Šablona se realizovala napříč všemi vyučovanými předměty, především však v matematice a cizích jazycích.

 

Hodnocení výše jmenovaných aktivit jak ze strany pedagogů, tak žáků bylo veskrze pozitivní.

Zkušenosti získané během realizace všech aktivit nám pomohly při tvorbě druhého Školního akčního plánu rozvoje vzdělávání na období 2019 až 2022. Současně jsme se aktivně zapojili do dalšího projektu Podpory žáků a pedagogů na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021, ve kterém jsme navázali na již osvědčené aktivity, ale současně jsme zvolili i aktivity nové.

 

 

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956